fbpx
 

R.D.C. / ©foto BÁRBARA GIL Entreculturas

O dereito á educación debe ser protexido en todas as circunstancias.

En contextos de emerxencia, a educación é o primeiro dereito que se perde e o que máis tarda en recuperarse. Por iso, a educación debe ser preservada como un dereito esencial dentro de calquera resposta humanitaria ante unha emerxencia ou crise.

Por iso pedimos aos representantes políticos nacionais e europeos:
1.

Apoiar e aplicar a Declaración sobre Escolas Seguras e as directrices para evitar o uso militar de escolas e universidades durante os conflitos armados.

2.

Prestar apoio económico e de coordinación para facer efectivos os dereitos recoñecidos nas Directivas de Protección Temporal do 18 de marzo de 2022 á poboación ucraína que se viu obrigada a abandonar o seu fogar e esténdelo ao resto de persoas doutras nacionalidades que se atopen na mesma situación de mobilidade forzosa, sen discriminación de ningún tipo.

3.

É necesario aumentar o peso e o papel da educación na acción humanitaria, xa que é fundamental para o exercicio doutros dereitos humanos, a reconciliación e a consecución da paz.

4.

Desenvolver programas educativos en emerxencia de calidade, inclusiva e flexible.

5.

Garantir o acceso e a adaptación á dixitalización e á educación a distancia de calidade con tecnoloxías axeitadas a cada contexto e un currículo diversificado que responda ás esixencias da infancia refuxiada e desprazada.

6.

Incorporar a necesaria perspectiva de xénero nas intervencións educativas enmarcadas en situacións de emerxencia e axuda humanitaria. Debe proporcionarse unha educación que protexa as nenas e mulleres novas en risco de sufrir violencia física ou sexual, matrimonio precoz ou embarazo. Cómpre tamén garantir que están protexidas dos traficantes de persoas durante a súa viaxe e no momento da recepción.

7.

Dar prioridade á formación dos educadores e das educadoras.

8.

Debe promoverse a abordaxe do nexo entre desenvolvemento e axuda humanitaria nas intervencións que reciban apoio para sentar as bases da integración, cohesión social e/ou recuperación de medios de vida da poboación afectada por crises humanitarias e desastres. E neste sentido, a educación xoga un papel indiscutible.

9.

Máis e mellor financiamento bilateral e multilateral. Avanzar cara ao 0,7 % do PIB destinado á Cooperación Internacional e destinar o 10 % da porcentaxe de Axuda Oficial ao Desenvolvemento (AOD) á axuda humanitaria. Comprometer o 6 % destes fondos á educación en situacións de emerxencia, seguindo a liña marcada pola UE e a comunidade internacional.

10.

Fortalecer a Educación para o Desenvolvemento Sostible e a Cidadanía Global como medio para reforzar sociedades democráticas comprometidas coa paz e a solidariedade internacional. Para iso, polo menos o 3 % dos fondos da AOD deberían estar dedicados a esta educación, incorporados aos estándares e políticas educativas, e afianzala nas intervencións educativas en emerxencias e nos procesos de desenvolvemento humano.

Apoia a nosa causa.  O responsable do tratamento dos seus datos é FUNDACIÓN ENTRECULTURAS, FE Y ALEGRÍA e FUNDACIÓN ALBOAN e serán tratados coa finalidade de mantelo informado das nosas actividades, enviarlle noticias ou boletíns, solicitar a súa colaboración nos nosos proxectos ou campañas, e xestionar posibles doazóns ou facerse socio. A lexitimidade para o uso dos seus datos baséase no seu consentimento expreso ou na execución dun contrato. Non se cederán datos a terceiros, salvo obriga legal ou previo aviso ao titular. Os datos serán destruídos unha vez que comunique a súa cancelación e/ou rematen os prazos legais de conservación. Non se realizarán transferencias internacionais de datos. Os interesados poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidade ou limitación do tratamento dirixíndose a FUNDACIÓN ENTRECULTURAS, FE Y ALEGRÍA no seguinte enderezo: C/ Maldonado, 1 3ª Planta 28006 Madrid e FUNDACIÓN ALBOAN no seguinte enderezo: C/ Padre Lojendio, 2. 2ª 48008 – Bilbao. Así mesmo, pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos se considera que os seus dereitos foron vulnerados.


  A educación é PAZ.

  ©fotos SERGI CÁMARA

  Descarga os nosos Informes sobre educación en emerxencias para coñecer máis sobre a situación do dereito á educación en contextos de acción humanitaria e sobre o caso do Líbano.

  Aprende a influír.

  Escolas que constrúen paz. Espazos de protección e garantía de dereitos para a infancia refuxiada.

  O dereito á educación en contextos de Acción Humanitaria.

  Escolas que protexen:
  A resposta aos refuxiados no Líbano en tempos de pandemia e crise educativa.