fbpx
 

©Carmen Moreno JRS Mena

É na escola onde se facilita a inclusión, a reconciliación e a paz. A escola é curativa para a infancia, especialmente en situacións de emerxencia.

Desde Entreculturas e Alboan traballamos, xunto con Fe e Alegría e o Servizo Xesuíta a Refuxiados (JRS), para ofrecer acceso educativo á infancia desprazada e refuxiada, así como espazos de relación e acollida.

A través do noso traballo promovemos a convivencia e previmos a exclusión, tanto nos centros educativos como nas comunidades.

Son Acollida: son futuro

Xunto con Pueblos Unidos buscamos promover unha cultura de hospitalidade, acollida e solidariedade para as persoas migrantes que chegan a Madrid, especialmente para os menores, aos que se lles presta unha acollida integral:

  • Acompañamento: primeira atención, benvida, escoita e orientación
  • Asesoramento
  • Clases de español e formación
  • Atención xurídica para que poidan coñecer e defender os seus dereitos
  • Actividades socioculturais para favorecer a súa integración

Queremos que cada persoa, cada mozo ou moza, cada familia que chegue coa esperanza de ter mellores oportunidades, se sinta parte desta sociedade, coñeza os seus dereitos e poida saír adiante.

©PUEBLOS UNIDOS

©PUEBLOS UNIDOS

©PUEBLOS UNIDOS

Patrocinio comunitario: hospitalidade e acompañamento

O patrocinio comunitario é unha iniciativa da sociedade civil na que participamos, xunto co Servizo Xesuíta de Migrantes, para acoller e acompañar as persoas refuxiadas que chegan ao noso país en situación de vulnerabilidade, para que exista unha integración real e segura no lugar de chegada.

A través do patrocinio comunitario, garantimos que a acollida dos refuxiados sexa integral e que poidan contar cos alicerces para reconstruíren as súas vidas e saír adiante.

A proposta de integración consiste na acollida, por un período de entre 18 e 24 meses, de familias en condicións de extrema vulnerabilidade. Así, a comunidade está directamente implicada no labor de acollida e integración das persoas refuxiadas, acompañando e apoiando os seus procesos de integración, actuando como rede básica de apoio e atendendo en conxunto as súas necesidades materiais, afectivas e persoais.

©ALBOAN

©IVÁN BENÍTEZ

©IVÁN BENÍTEZ

Colombia: educación que acolle

Máis de 5,5 millóns de venezolanos abandonaron o seu país durante as últimas dúas décadas. O 85 % estase a quedar nos países da rexión, como Colombia, que tenta responder a nivel rexional con esforzos de axuda humanitaria articulados. Non obstante, as cifras son tan grandes que xeraron unha presión insostible sobre os recursos e servizos públicos nacionais. Na fronteira central con Colombia, a cidade de Arauca, cunha poboación de case 90.000 habitantes, conta con case 37.000 persoas refuxiadas venezolanas, o que está a xerar situacións de tensión e conflito.

 

Xunto con JRS en América Latina e o Caribe, traballamos para ofrecerlle aos nenos e nenas refuxiados o acceso á educación e para reforzar espazos de protección e prevención, tanto nas institucións educativas como a nivel comunitario, que lles permitan distanciarse das dinámicas de violencia e ser construtores de inclusión e de paz.

Traballamos para dar resposta ás situacións de emerxencia que viven estas comunidades de inseguridade alimentaria, desprotección e carencia de servizos básicos.

Dentro de Colombia, na zona de Buenaventura, tamén asistimos, xunto co JRS Colombia, a persoas desprazadas internas de comunidades étnicas, como é o caso do pobo Wounnan, comunidade indíxena que ten o seu territorio na rexión de Bajo Calima e que foi desprazada polo enfrontamento entre grupos armados.

 

Traballamos para dar resposta ás situacións de emerxencia que viven estas comunidades de inseguridade alimentaria, desprotección e carencia de servizos básicos. Atendemos a máis de 5.400 persoas, brindándolles coidados básicos, asistencia sanitaria e acceso á educación. A través da educación promovemos a seguridade e a protección dos nenos e nenas contra o recrutamento forzoso e o seu uso en actividades ilegais e fomentamos a súa integración e inclusión nas comunidades de acollida.

©FE Y ALEGRÍA COLOMBIA

©SERGI CÁMARA

©SERGI CÁMARA

Ucraína e países fronteirizos: convivencia e inclusión

Máis de 8 millóns de persoas víronse xa obrigadas a abandonar Ucraína cara a países fronteirizos como Polonia, Hungría ou Romanía. A metade son nenos e nenas.

 

Dentro de Ucraína, máis de 5 millóns de persoas vense obrigadas a moverse, sendo gran parte delas nenos e nenas.

Con adolescentes e mozos estamos a realizar actividades artísticas de todo tipo como teatro ou danza e cursos de idiomas para facilitar a comunicación e a integración.

Ademais de refuxio, aloxamento e alimentación, traballamos para garantir que as nenas e nenos desprazados polo conflito teñan acceso á educación, proporcionando recursos para que poidan seguir as súas clases en Ucraína en liña. Ofrecémoslles conexión a Internet e tabletas para que se poidan conectar, así como material escolar e outros materiais.

 

Desenvolvemos tamén aulas amigables, que son aulas creadas en escolas e garderías nos países de acollida que favorecen a integración e acollida da infancia refuxiada ucraniana. Son espazos nos que poden xogar xuntos libremente e que achega unha gran parte de normalidade ás súas vidas. Para iso, contamos con nais ucraínas que son profesoras e dedican este tempo voluntariamente.

 

Tamén acompañamos a profesores dos países de acollida para que poidan xestionar a inclusión dos nenos e nenas refuxiados.

©SERGI CÁMARA

©SERGI CÁMARA

©SERGI CÁMARA

Siria e Líbano: educación en emerxencia

Siria está a atravesar unha etapa dobremente crítica. Os recentes terremotos agravaron a difícil situación que xa vivía a poboación. No medio dunha guerra civil, que dura xa 12 anos, 15,3 millóns de persoas xa necesitaban axuda humanitaria antes do terremoto e 6,8 millóns estaban en situación de desprazamento interno, sendo Siria o país con máis persoas desprazadas internas do mundo.

 

A situación da educación no país é moi deficiente. As escolas e universidades foron atacadas repetidamente, 1.584 ata a data, e as taxas de abandono escolar son moi altas. Xunto co JRS, levamos máis de 10 anos prestando servizos de saúde e distribución de medicamentos ás persoas máis necesitadas, incluíndo desprazadas internas, os membros da comunidade local e os retornados, que vivían en condicións precarias. Sempre con especial atención aos nenos e nenas, para garantir o seu benestar e o seu acceso á educación.

Xunto co JRS, levamos a cabo desde 2012 programas para a atención e acollida de refuxiados no Líbano.

Máis de 5 millóns de persoas fuxiron de Siria cara a países veciños como o Líbano, que acolle un volume de persoas refuxiadas sirias equivalente a un cuarto da súa poboación. A debilidade das infraestruturas e a escaseza de recursos para facer fronte a un fluxo tan importante de refuxiados, as explosións de agosto de 2020 no porto de Beirut, a pandemia do coronavirus e a situación a nivel político, sumiron a boa parte da poboación local. poboación, xunto coas persoas refuxiadas, nunha situación de vulnerabilidade que provocou tensións entre a poboación refuxiada e a poboación receptora. Máis de 300.000 nenos e nenas refuxiados seguen sen escolarizar.

 

Xunto co JRS, levamos a cabo desde 2012 programas para a atención e acollida de refuxiados no Líbano. Os nosos proxectos educativos están enfocados á educación infantil, primaria e ao apoio escolar tanto no medio urbano como no rural.

 

Traballamos conxuntamente cos menores e as súas familias para facer posible que os nenos e nenas teñan acceso a unha educación de calidade e poidan, na medida do posible, ingresar no sistema educativo libanés e integrarse na sociedade.

©MIKHAIL DEMIAN JRS Mena

©JRS Líbano

©JRS Líbano

Tanzania: educación que inclúe

En Tanzania viven máis de 248.000 persoas refuxiadas. O 67,4% son de Burundi, mentres que o resto procede da República Democrática do Congo (RDC). O 55 % da poboación total ten entre 0 e 17 anos. Delas, pouco máis da metade está inscrita na escola. A guerra, tanto en Burundi como na RDC, privou da escola a 57.142 nenas e nenos.

 

Preguntámonos cantas nenas e nenos teñen algún tipo de discapacidade física ou mental nos campos de Tanzania. A resposta é que non se sabe. Non existe ningunha información oficial. Esta falta é un dato xa de por si: a discapacidade está ausente dos enfoques de traballo dos actores humanitarios nos campos de Tanzania.

Dende 2021, xunto con JRS estamos a traballar pola inclusión escolar de nenas e nenos con necesidades especiais a través da súa identificación, ofrecendo equipamentos axeitados para facilitar a aprendizaxe (lentes, aparellos acústicos, cadeiras de rodas, entre outros), formando ao profesorado para que teña as competencias pedagóxicas necesarias e sensibilizar a comunidade sobre os dereitos das persoas con necesidades especiais.

Dende 2022 tamén nos comprometemos a reforzar a educación infantil tanto para a poboación refuxiada como para a comunidade local.

Só o 21% das nenas e nenos de idade accede aos centros de preescolar, limitando, de feito, as oportunidades de relacionarse con outras nenas e nenos nun ambiente seguro e protector, desenvolvendo aquelas habilidades sociais necesarias para o seu crecemento e para facer fronte aos traumas vividos como unha persoa como resultado do desprazamento. Xunto co JRS estamos a traballar para que a educación sexa unha ponte de paz entre a poboación refuxiada e a poboación de acollida. 

©JRS

©IRENE GALERA JRS

©JRS

R.D. do Congo: educación que protexe

A RDC está a sufrir unha das crises humanitarias máis grandes e complexas do mundo. É o país con máis poboación desprazada interna do continente africano e está entre os países menos desenvolvidos do mundo, con máis dun 82 % da poboación que vive por debaixo do limiar da pobreza absoluta.

 

A violencia persistente por parte de grupos armados desde hai máis de 20 anos xa obrigou a máis de 5 millóns de persoas a abandonaren os seus fogares. Miles de escolas foron destruídas e máis de 2,9 millóns de nenos e nenas necesitan educación urxente.

Os nenos son especialmente vulnerables ao recrutamento forzoso por parte de grupos armados e as nenas son moi susceptibles de sufriren violencia sexual,

Os nenos son especialmente vulnerables ao recrutamento forzoso por parte de grupos armados e as nenas son moi susceptibles de sufriren violencia sexual, tanto na escola como no camiño á clase, e de seren secuestradas polas distintas milicias para que loiten, realicen tarefas domésticas ou para forzalas a casaren cos membros dos grupos armados.

 

Xunto co JRS traballamos para promover o acceso á educación dos nenos e nenas desprazados, ofrecendo unha atención especial ás nenas. Ofrecémoslle material escolar, kits pedagóxicos e apoio financeiro nas taxas escolares. A escola non é só un espazo de formación, senón tamén de protección, apoio e de convivencia.

©SERGI CÁMARA

©SERGI CÁMARA

©SERGI CÁMARA

Unha realidade global

O contexto actual fainos ver, máis que nunca, que todo está conectado. Por iso, dende Entreculturas e Alboan centrámonos no local e na súa conexión co global. Estamos a traballar en:

 

– A redución da fenda dixital: identificar, dentro dos centros e organizacións coas que traballamos, aos mozos e mozas que carecen de acceso aos medios informáticos e xestionando recursos para poder dar resposta
– O acompañamento do profesorado de Formación Profesional na implantación virtual dun programa de mellora da empregabilidade
– Apoio psicosocial e educativo ao profesorado e educadores/as, a través da proposta metodolóxica “Decide Convive: Educación para a Cidadanía Global en Contexto de Exclusión” e os últimos recursos didácticos “Un mundo de conto” y “Un mundo en Movemento
– La generación de propuestas didácticas orientadas a los y las jóvenes bajo el lema O noso Momento é Agora”, dirixidas tanto ás nosas redes xuvenís nacionais como á rede internacional “Red generación 21+”, que conecta mozos de máis de 27 países

Dende Entreculturas e Alboan seguimos a traballar para que a educación siga protexéndoos

©VÍCTOR ALFONSO

©VÍCTOR ALFONSO

©VÍCTOR ALFONSO

A escola PROTÉXEOS

©Fe y Alegría Colombia